جلسه بازگشایی اسناد فراخوان فروش واحدهای تجاری احداث شده و زمینهای کارگاهی شرکت عمران شهر جدید مجلسی

 

جلسه بازگشایی اسناد فراخوان فروش واحدهای تجاری احداث شده و زمینهای کارگاهی شرکت عمران شهر جدید مجلسی

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید مجلسی:

شرکت عمران تعداد محدودی از واحدهای تجاری ساخته شده واقع در محله های شهر جدید مجلسی و قطعات زمین کارگاهی را از طریق برگزاری فراخوان عمومی فروش(مزایده) بصورت نقدی و اقساط واگذار می نماید.

تاریخ دریافت اسناد ۹۹/۴/۱۴    لغایت  ۹۹/۴/۲۴ بود که در ساعت ۱۰صبح مورخ ۹۹/۴/۲۴اسناد بازگشائی شد و برندگان مزایده مشخص گردیدند.

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=22014
کد خبر
22014