دیدار مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی با ریاست اداره محیط زیست شهرستان مبارکه

دیدار مدیرعامل ،عضوهیأت مدیره و معاونت فنی اجرائی شرکت عمران شهر جدید مجلسی با ریاست اداره محیط زیست شهرستان مبارکه در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ و بحث و تبادل نظر

در خصوص مسائل زیست محیطی

روابط عمومی شرکت عمران

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=23174
کد خبر
23174