احمد جباری

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره تماس: ۵۲۴۷۲۲۸۷-۰۳۱

ایمیل سازمانی: 

سید اصغر شاهزیدی

ذیحساب ومدیر امور مالی

شماره تماس: ۵۲۴۷۲۲۲۷-۰۳۱

ایمیل سازمانی: 

احمد نورشرق

مدیر اموراملاک

شماره تماس: ۵۲۴۷۲۲۲۸-۰۳۱

ایمیل سازمانی: 

محمدعلی بهرامی

رئیس اداره ارزیابی وکنترل پروژه

شماره تماس: ۵۲۴۷۲۸۳۰-۰۳۱

ایمیل سازمانی: 

علی نادری

رئیس امور اداری و پشتیبانی

شماره تماس: ۵۲۴۷۲۳۵۲-۰۳۱

ایمیل سازمانی: