احمد جباری

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره تماس: ۵۲۴۷۲۲۸۷-۰۳۱

سیدیاسرهاشمی

رئیس اداره حراست

شماره تماس: ۵۲۴۷۲۲۲۲-۰۳۱

سید اصغر شاهزیدی

ذیحساب ومدیر امور مالی

شماره تماس: ۵۲۴۷۲۲۲۷-۰۳۱

احمد نورشرق

مدیر اموراملاک وحقوقی

شماره تماس: ۵۲۴۷۲۲۲۸-۰۳۱

محمدعلی بهرامی

رئیس اداره ارزیابی وکنترل پروژه

شماره تماس: ۵۲۴۷۲۸۳۰-۰۳۱

علی نادری

رئیس امور اداری و پشتیبانی

شماره تماس: ۵۲۴۷۲۳۵۲-۰۳۱