علی اصغر قاسمی

معاون فنی و اجرایی

آقای قاسمی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید مجلسی است.

شماره تماس: 52472286-031              ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

شهرام ستاری

معاون شهرسازی

آقای ستاری معاون شهرسازی شرکت عمران شهر جدید مجلسی است.

شماره تماس:   52472787-031                ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل