مهندس شهرام ستاری

معاون شهرسازی

آقای مهندس شهرام ستاری معاون شهرسازی شرکت عمران مجلسی

شماره تماس: ۵۲۴۷۲۷۸۷-۰۳۱               ایمیل سازمانی:

رزومه و سوابق شغلی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : شهرام ستاری

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۷/۱۱/۳ – آباده

سوابق علمی و فنی

فارغ التحصیل رشته معماری، مقطع فوق لیسانس در سال ۱۳۷۶ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

سوابق اجرایی

۱- همکاری با شرکت تعاونی اعتباروابسته به سازمان پارک هاوفضای سبز اصفهان با عنوان مدیرداخلی،مسئول تدارکات،مسئول فنی ازسال ۱۳۷۵ الی ۱۳۷۷
۲- همکاری باشرکت مهندسی وشهرسازی آئینه خانه جم باعنوان مسئول آتلیه طراحی از سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۰
۳- همکاری با شرکت مشاورطرح وتحول با عنوان مسئول آتلیه طراحی از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۲
۴- همکاری باسازمان میراث فرهنگی اصفهان درخصوص تهیه شناسنامه جهت اماکن وفضاهای قدیمی دراستان اصفهان
۵- تدریس دردانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان – واحدسماء دردروس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای رشته معماری – طراحی مسکن – طراحی فضاهای آموزشی – طراحی فضاهای خدماتی – طراحی فنی ازسال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۳
۶- تدریس در دانشگاه اشرفی اصفهانی (سپاهان شهر)ازسال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۳
۷- شرکت عمران مجلسی سرپرست شهرسازی ازسال ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۵
۸- شرکت عمران مجلسی معاون مدیریت شهرسازی ازسال ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۷
۹- شرکت عمران مجلسی مدیرشهرسازی ازسال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳
۱۰- شرکت عمران مجلسی رئیس اداره شهرسازی وترافیک ازسال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۵
۱۱- شرکت عمران مجلسی معاون شهرسازی ازسال ۱۳۹۶

گالری تصاویر