مهندس شهرام مجیدی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

آقای مهندس شهرام مجیدی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی است.

شماره تماس:               ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

محمود حقیقی

نایب رئیس هیات مدیره

آقای محمود حقیقی، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید مجلسی است.

شماره تماس:              ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

مهدی ابراهیمی

عضو هیات مدیره

آقای مهدی ابراهیمی ، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید مجلسی است.

شماره تماس:              ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل