شهرام مجیدی

 مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس شهرام مجیدی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی است.

شماره تماس:              ایمیل سازمانی:

رزومه و سوابق شغلی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : شهرام مجیدی

تاریخ و محل تولد: 1/2/1351 – اصفهان

سوابق علمی و فنی

کارشناسی مهندسی عمران :  دانشگاه شهید باهنر کرمان

سوابق اجرایی

  • شرکت عمران مجلسی :  نائب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل  از سال 95 تا به حال
  • شرکت عمران مجلسی : عضو هیات مدیره و معاون از سال 93  الی 95
  • شرکت عمران مجلسی : مدیر فنی و اجرائی از سال 92 الی 93
  • شرکت عمران مجلسی : کارشناس فنی و اجرایی از سال 85 الی 91
  • شرکت جنرال مکانیک : مسئول اجرایی ازسال 79 الی 84
  • شرکت توپاز بتن و شرکت لان : مسئول اجرایی و دفتر فنی از سال 77 الی 79
  • شرکت صنایع هواپیما سازی ایران مسئول دفتر فنی از سال 75 الی 77

افتخارات:

 

گالری تصاویر