محمود حقیقی

 نایب رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس محمود حقیقی نایب رئیس شرکت عمران شهر جدید مجلسی است.

شماره تماس:            ایمیل سازمانی:

رزومه و سوابق شغلی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : محمود حقیقی

تاریخ و محل تولد:  10/12/1347 –  اصفهان

سوابق علمی و فنی

کارشناسی علوم سیاسی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

کارشناس ارشد علوم سیاسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

سوابق اجرایی

  • شرکت عمران مجلسی :  عضو هیات مدیره ومعاون اداری ومالی از سال 93 تا به حال
  • شرکت عمران مجلسی : سرپرست امور اداری با حفظ سمت مدیر روابط عمومی از سال 92 الی 93
  • شرکت عمران مجلسی : مدیر روابط عمومی از سال 76 الی 92

افتخارات:

 

گالری تصاویر