مهدی ابراهیمی

 عضو هیئت مدیره

آقای مهندس مهدی ابراهیمی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید مجلسی است.

شماره تماس:                ایمیل سازمانی:

رزومه و سوابق شغلی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : مهدی ابراهیمی هراتمه

تاریخ و محل تولد: 1/1/1352مبارکه . هراتمه

سوابق علمی و فنی

کارشناسی مدیریت صنعتی :  دانشگاه آزاد اسلامی واحدمبارکه

کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای اقتصاد : دانشگاه آزاد اسلامی واحددهاقان

سوابق اجرایی

  • شرکت عمران مجلسی :  عضو هیات مدیره از سال 95 تا به حال
  • شرکت عمران مجلسی : مدیر امور مسکن  از سال 84 الی 95
  • شرکت عمران مجلسی : مدیر اموراداری از سال 82 الی 84
  • شرکت عمران مجلسی : کارشناس اموراداری از سال 77 الی 82

افتخارات:

 

گالری تصاویر