شرکت عمران شهر جدید مجلسی
هیأت مدیره
رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل
معاون فنی واجرائی
نایب رئیس هیأت مدیره
مدیر فناوری اطلاعات وارتباطات
رئیس اموراداری وپشتیبانی
عضو هیأت مدیره
معاون شهرسازی