برگزاری جلسه با ریاست اداره گاز شهرستان مبارکه در خصوص گاز رسانی به محلات سطح شهر جدید مجلسی

برگزاری جلسه با ریاست اداره گاز شهرستان مبارکه در خصوص گاز رسانی به محلات سطح شهر جدید مجلسی حضور ریاست اداره گاز شهرستان مبارکه در شهر جدید مجلسی به گزارش روابط عمومی شرکت عمران :  جلسه ای در مورخ ۹۹/۲/۷با حضور مهندس بهفر ریاست اداره گاز شهرستان مبارکه ،مدیرعامل و [...]