حضور مدیر کل بنیاد مسکن استان اصفهان در شرکت عمران شهر جدید مجلسی

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران: در این جلسه که مهندس مجیدی مدیرعامل شرکت عمران و اعضای هیات مدیره حضور داشتند در خصوص پروژه های در حال ساخت مسکن و ادامه همکاری بین بنیاد مسکن و شرکت عمران شهر جدید مجلسی بحث و تبادل نظرگردید.